Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jövendő lakhelyünk a Menny

2012.01.17

Isten eredeti terve nem más, mint hogy az ember hiánytalanul boldog legyen.

Ézsaiás 64,3  „Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, a ki így cselekszik azzal, a ki Őt várja.”

A próféta is elmondja, hogy ember „öröktől fogva” nem látta és nem hallotta Isten tervét a maga teljességében. Az utalás azonban világos – valamikor igen is látták, hallották, tudták, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat készített az Ő népe számára. Tervét teljes dicsőségében tárta fel Ádám és Éva előtt. Isten a földet olyanná akarta tenni, amilyen az Éden, az Úr kertje volt. Az Úr négy csodálatos ajándékot adott ősszüleinknek.

- életet, igaz jellemet, gyönyörű otthont, és uralmat a föld felett. Ha ők Isten iránti engedelmességet választották volna, ezeket az ajándékokat örökké birtokolhatták volna. Bűn utat talált az ember szívében. Móz.1-2-3 fejezete szól erről.

Jelenések 20-22. fejezetei örömbeli képet fest a helyreállításról.

Ézsaiás 65,17 „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek…”

Jelenések 21,1 „Ezután láték új eget és új földet;…”

2Péter 3,13 „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.”


Megdöbbentő, hogy milyen sok gyenge és elferdült elméletek vallanak az emberek a mennyről. Legtöbben úgy gondolnak rá, mint egy távoli helyre az éterben. Úgy hiszik, hogy valahol „ott fenn” van. Igen ez igaz, hiszen Jézus mikor elhagyta a földet, Ő is fel ment.

Apcsel 1,9”… ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.”

Ján. 14,2-3 „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Figyeljük meg, hogy a mennyről, mint valóságos helyről beszél. Jézus kijelentette, hogy elmegyek és helyet készítek. Azután visszajön, hogy magával vigyen minket arra a helyre. Ez nem egy valóságot nélkülöző sejtelmes elképzelés. Az igazak nem felhőkön fognak üldögélni valahol az űrben, hárfákat pengetve és halleluját énekelve egy örökkévalóságon át. Ha valaki így gondol a mennyre, akkor az hamis nem biblikus képet ápol.


 

Ennek az elkövetkező dicső országnak fővárosa is van, aminek Új Jeruzsálem a neve. Jézus és Pál bizonyságtétele szerint most épül, és területét tekintve hatalmas lesz.

Zsid.11,16 „Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.”

Felvetődik néhány kérdés. Milyen az a város melyet Isten készít hűségeseinek? Hol található?

Jelenések 21,2 „És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből…”

Milyen lesz, amikor elkészül?

Jelenések 21,16 „És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.”

Megfigyelhetjük at Új Jeruzsálem tökéletes négyszög, kerülete pedig 12000 futam vagyis 2450 kilométer. Mivel egy futam nagyjából 200 méter. Kilométer ötöd része, ez azt jelenti, hogy a város minden oldala mintegy 600 kilométer. New York 450-szer fér el falai között. Utcái tiszta aranyból vannak, minden kapuja egy-egy gyöngy.


 

Valós testben leszünk ott, valós tevékenységeket folytatunk.

Ézsaiás 65,21-22 „Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.

Hús-vér testünk lesz a menyben-ez az amit a Biblia tanít.

Filippi 3,21 „Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez…”

Milyen magával ragadó érzés megtudni, hogy jelenlegi fizikai (testi) természetünk megváltozik. Olyan testet kapunk, amilyen testben Jézus feltámadt.

Lukács 24,39 „Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!”


Megfogjuk ismerni egymást. Megismerjük családtagjainkat, barátainkat. A Fájdalmakat, szomorúságokat isten kitörli emlékezetünkből.

1Korintus13,12 „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

Itt a földön nagyon homályosan látunk mindent, és gyakran félreértjük egymást. Az új földön ilyen soha nem lesz. Világos tiszta, őszinte lesz egymás ismerete.

Máté 8,11 „De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:”

Ez a vers azt is nyilvánvalóan mutatja, hogy felismerjük ószövetségi hitelődeinket is, akik tántoríthatatlan hittel szolgálták az Urat.

Filippi 4,3 „Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.”

Ebbe a bibliaversben világos a bizonyítékát kapjuk, hogy földi neveinken jegyeznek be bennünk a mennyei könyvekbe.


 

Miután az Új Jeruzsálem az ezer év végén leszáll erre a földre, Isten újjá teremti a földet eredeti tökéletes állapotában. Isten lakhelye az emberekkel lesz.

Ézsaiás 65,21-22 „Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.”


Bibliában meglepően sok utalást találunk az állatok jelenlétére a mennyben.

Ézsaiás 11,6-9 „És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét: Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

A bűn pusztítása kiszámíthatatlanná tette az állatok természetét, ám az Isten által helyreállított Édenben nem jelentenek veszélyt.


 

Nincs többé betegség, nincs többé halál.

Jelenések 21,3-4 „És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

Ézsaiás 33,24 És nem mondja a lakos: beteg vagyok! …


Biblia elmondja, hogy gyermekek is lesznek az új földön. Utcákon fognak játszani.

Zakariás 8,5 „És megtelnek a város utczái fiúkkal és leányokkal, a kik játszadoznak annak utczáin.”

Ézsaiás 65,25 ”A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.”

Az Úr lelki és értelemben gazdag növekedést ad számukra.

Ézsaiás 35, 5-6 40,31 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. … futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Bűntelen testünk soha nem fárad el. Isten városának fenséges tájait fedezhetjük fel. Új Jeruzsálem minden utcáit bejárjuk. Egy olyan utcát bejárni amelynek jáspisból készült fala 2450 kilométer hosszú. A helyreállított bolygó soha nem látott szépsége fog ragyogni. Az egész világegyetem nyitva áll előttünk. Odamehetünk, ahova csak akarunk. A fény sebességével utazhatunk.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.