Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus példázata a tíz szűzről

2008.03.03

Kép

A példázatban szereplő jelképek beazonosítása:
Szüzek: akik Istenhez vágyódnak.
Balga szüzek: akik a saját, illetve más emberek elgondolásai szerint járják az "Isten útját".
Okos szüzek: akik Isten útmutatása szerint járják az Ő útját.
Lámpa: az Isten szava, a Biblia, ami világosságot ad, ha megértjük és megcselekedjük a benne leírtakat.
Olaj: a Szentlélek, aki segít megérteni a Bibliát, és erőt ad a megismert igazság szerint élni, és szüntelenül segítséget kérni az Istentől.
Vőlegény: maga az Úr, aki örök szövetséget (házasságot) kínál mindenkinek.
Jézus így szólt tanítványaihoz:
"1. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. (A mennyeknek országát máshol a Biblia Isten országának nevezi. Istennek minden földi híve ide tartozik felekezeti korlátok nélkül. Isten országa ott van - helytől és időtől függetlenül - ahol az Ő rendelkezései szerint élnek. Lásd a következő igékben: Lk.17:20-21, Mt 12:28 és Rm. 14:17. A vőlegény maga az Úr, a szüzek pedig azok, akik követni szeretnék Őt. Az esemény Jézus második eljövetelét, illetve földi életünk végét, és a feltámadást jelképezi. Lámpát azért vittek magukkal, mert nem tudták, hogy mikor jön a vőlegény, és ha esetleg az éjszakába nyúlna érkezése, akkor megtalálják a lámpa fényénél a hozzá vezető utat.)
2. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. (Jézus "híveinek" két csoportját mutatja be ezzel.)
3. A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; (Az olaj a Szentlelket jelképezi. Az olaj kitöltése pedig, a Szentlélek adományozását számunkra az Atyától. Lásd, pl. az ószövetségi papok és királyok felkenése: 3. Móz. 8:12; 1. Sám. 10:1. Tehát a bolond szüzek, akik emberi elgondolások szerint követik az Urat, megelégedtek annyi isteni segítséggel, amit megtérésükhöz nyújtott az Úr, de saját kéréseikkel nem adtak Istenek további felhatalmazást szívük átalakítására, és életük irányítására.)
4. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. (Az eszesek, akik Isten állhatatos és gondolkozó követői, meghallgatva Isten tanácsát, plusz olajjal felfegyverkezve, mentek ki, hogy biztos lássanak még akkor is, amikor a vőlegény eljön majd. Ám ehhez plusz terhet, edényeket kellett magukhoz venni. Így van ez ma is, mindennapi terhet, harcot jelent ez önző lényünkkel, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem az Úré, és tudjuk ezt Tőle kérni.)
5. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának. (Mindenki elaludt, a balgák és az okosak is, mert mind azt hiszik, hogy a vőlegény késik, nem gondolták azt, hogy esetleg ők alkalmatlanok még a menyegzőre. Ezt az állapotot nevezi Jézus itt alvásnak. "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2. Pt. 3:9)
6. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe! (Milyen kegyelmes az Isten: az alvókat felébreszti, még mielőtt végleg megkeményedne a szívük. Emlékeztet bennünket, hogy miért is kezdtünk az Ő útján járni. Figyelmeztet: "Jőjjetek elébe!" Bizony mi késlekedünk és nem az Úr.)
7. Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.
8. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. (A bolondok nem látják azt az utat, amin az Úr elé lehetne menni, sötétség borul rájuk. Kétségbeesésükben azokhoz fordulnak, akik ebben nem tudnak segíteni nekik: embertársaikhoz.)
9. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak. (Itt semmiképp sem irigységről van szó. Az eszesek az Úrtól vették minden olajukat, a Szentlélek hathatós segítségét, és megpróbálnak másokat is odavezetni. Mindenki döntését tiszteletben tartja az Isten, ezért kell mindenkinek személyesen, tehát ő magának beszerezni az olajat, így szüntelenül meghívni az Istent segítő társul.)
10. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
11. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
12. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. (A 10., a 11., és a 12. vers szemlélteti a szív végső megkeményedését, amit a késlekedés okoz. A bolond szüzek akartak az Úrhoz jönni, de saját elgondolásuk alapján cselekedtek eleinte, és az később már nem volt helyrehozható. "Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg." Péld. 19:21 A bolond szüzek csak azt hitték, hogy Isten országához tartoznak, valójában ők rekesztették ki saját magukat onnan azzal, hogy emberi okoskodásokat követtek. "Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van", illetve lehet. Lk. 17:21-22 Isten mind az eszes, mind a bolond szüzeket elfogadná, de csak az eszes szüzek találják meg a Hozzá vezető utat, mert a többiek lámpása kialudt felkészületlenségük miatt, és a sötétben, a világ kísértéseiben végleg eltévedtek.)
13. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő. (Azt tanácsolja az Úr, hogy most szerezzünk olajat, most változzunk meg az Ő segítségével, mert eljövetelekor már késő lesz, hisz segítsége nélkül szívünk addigra alkalmatlan lesz a változásra: megkeményedik.)"

Az okos szüzek, akiket Isten örök élettel tud megajándékozni, alkalmas időben hívják segítségül a Mindenhatót, és nem engednek az emberi rendelések eltévelyítő vonzásának. Ezek az emberek azok, akik nem felületes hallgatói az igének. Megértik, hogy mit kell tenni: megvizsgálni mindent a Biblia tükrében, és a megértettek szerint élni állhatatosan.

Előre nézve látjuk, hogy ez az egyetlen egy út vezet Istenhez, hiszen Jézus ezzel a példázatával pont rólunk beszél. Ma még alkalmas az idő arra, hogy felhatalmazzuk Istent életünk vezetésére, jellemünk alakításához. De mivel nem ismerjük sem életünk hosszát, sem Jézus második eljövetelének idejét, így minden késlekedés növeli elveszésünk lehetőségét.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.